Home » Posts by

+ Chuyên dùng cho chai dầu gội. + Kiểu: nắp vặn + Ưu tiên giảm giá mua
+ Chuyên dùng cho chai dầu gội. + Kiểu: nắp vặn + Ưu tiên giảm giá mua
+ Chuyên dùng cho chai dầu gội. + Kiểu: nắp vặn + Ưu tiên giảm giá mua
+ Chuyên dùng cho chai đựng dầu gội. + Kiểu: nắp vặn + Ưu tiên giảm giá
+ Chuyên dùng cho chai đựng dầu gội. + Kiểu: nắp vặn + Ưu tiên giảm giá
+ Chuyên dùng cho chai đựng dầu gội. + Kiểu: nắp vặn + Ưu tiên giảm giá
+ Dùng cho các loại chai cổ Ø28 + Chuyên dùng cho tương ớt dạng xịt. +
+ Chuyên sử dụng cho chai nước tương + Kiểu: nút ép + Sử dụng tốt cho
+ Dùng cho các loại chai cổ Ø28 + Kiểu: nắp vặn + Sử dụng tốt cho
+ Dùng cho các loại chai cổ Ø28 + Kiểu: nắp vặn + Sử dụng tốt cho
TI(mm): 3 Cao(mm): 20 Đường kính Cole(mm): 25.6 Cổ chai: PCO 28 Đặc tính: Có lưỡi gà
TI(mm): 3 Cao(mm): 20 Đường kính Cole(mm): 25.6 Cổ chai: PCO 28 Đặc tính: Có lưỡi gà
TI(mm): 3 Cao(mm): 20 Đường kính Cole(mm): 25.6 Cổ chai: PCO 28 Đặc tính: Có lưỡi gà
TI(mm): 6 Cao(mm): 18.8 Đường kính Cole(mm): 41.1 Cổ chai: Cổ 30 Đặc tính: Có lưỡi gà
TI(mm): 2.3 Cao(mm): 17.8 Đường kính Cole(mm): 25.6 Cổ chai: Cổ 30 Đặc tính: Có lưỡi gà
TI(mm): 3 Cao(mm): 20 Đường kính Cole(mm): 25.6 Cổ chai: PCO 28 Đặc tính: Có lưỡi gà
TI(mm): 13.2 Cao(mm): 25.3 Đường kính Cole(mm): 39.4 Cổ chai: Dầu ăn Đặc tính: Có lưỡi gà
TI(mm): 12.8 Cao(mm): 25.3 Đường kính Cole(mm): 39.4 Cổ chai: Dầu ăn Đặc tính: Có lưỡi gà
TI(mm): 4.3 Cao(mm): 19.2 Đường kính Cole(mm): 25.9 Cổ chai: Dầu ăn Đặc tính: Có lưỡi gà
Săp sếp theo
Hiển thị mỗi trang