Nắp chai nước suối

Nắp chai nước suối

+ Dùng cho các loại chai cổ Ø28 + Kiểu: nắp vặn + Sử dụng tốt cho
TI(mm): 3 Cao(mm): 20 Đường kính Cole(mm): 25.6 Cổ chai: PCO 28 Đặc tính: Có lưỡi gà
TI(mm): 3 Cao(mm): 20 Đường kính Cole(mm): 25.6 Cổ chai: PCO 28 Đặc tính: Có lưỡi gà
TI(mm): 6 Cao(mm): 18.8 Đường kính Cole(mm): 41.1 Cổ chai: Cổ 30 Đặc tính: Có lưỡi gà
TI(mm): 2.3 Cao(mm): 17.8 Đường kính Cole(mm): 25.6 Cổ chai: Cổ 30 Đặc tính: Có lưỡi gà
TI(mm): 3 Cao(mm): 20 Đường kính Cole(mm): 25.6 Cổ chai: PCO 28 Đặc tính: Có lưỡi gà
Săp sếp theo
Hiển thị mỗi trang